Глобалният HTML атрибут tabindex

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът tabindex указва реда на табулация на елемент (когато бутонът „tab“ се използва за навигация).

Поддръжка от браузърите

Attribute
tabindex Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5, атрибутът tabindex може да бъде използван във всеки HTML елемент (той ще валидира всеки HTML елемент, но не е задължително използваем).

В HTML 4.01, атрибутът tabindex attribute може да се използва с: <a>, <area>, <button>, <input>, <object>, <select>, и <textarea>.

Синтаксис

<element tabindex=“number„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
number Определя реда на табулиране на елемента (1 е първо.)

Свързани страници

HTML Урок: HTML Attributes

HTML DOM Връзки: HTML DOM tabIndex Property