Глобалният HTML атрибут style

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът за стила определя вградения стил за даден елемент.

Атрибутът style ще замени всякa група от стилове в глобален мащаб, например стилове, определени в <style> тага или във външен стилов лист.

Поддръжка от браузърите

Attribute
style Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5 атрибутът style може да бъде използван от всеки HTML елемент (той ще се валидира във всеки HTML елемент, но не винаги е използваем).

В HTML 4.01, атрибутът за стила не може да се използва с: <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, и <title>.

Синтаксис

<element style=“style_definitions„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
style_definitions Едно или повече свойства и стойности на CSS, разделени с точка и запетая(e.g. style=“color:blue;text-align:center“)

Свързани страници