Глобалният HTML атрибут dropzone

Дефиниция и използване

Атрибутът dropzone указва дали данните от влаченето се копират, преместват или свързват, когато се пуснат върху даден елемент.

Поддръжка от браузърите

Attribute
dropzone Not supported Not supported Not supported Not supported Not supported

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

The dropzone attribute is new in HTML5.

Синтаксис

<element dropzone=“copy|move|link“>

Атрибутни стойности

Value Description
copy Dropping the data will result in a copy of the dragged data
move Dropping the data will result in that the dragged data is moved to the new location
link Dropping the data will result in a link to the original data

Свързани страници

HTML урок: HTML Атрибути

HTML урок: HTML5 плъзгане и пускане

JavaScript Връзки: The ondrag Event