Глобалният HTML атрибут contenteditable

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът „contentedable“ указва дали съдържанието на даден елемент може да се редактира или не.

Note: Забележка: Когато атрибутът „contentedable“ не е предоставен за дадения елемент, елементът ще го наследи от там откъдето е зададен за последно.

Поддръжка от браузърите

Числата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа атрибута.

Attribute
contenteditable 4.0 6.0 3.5 3.1 10.1

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „contenteditable“ е нов в HTML5.

Синтаксис

<element contenteditable=“true|false“>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
true Указва, че елементът може да се редактира
false Указва, че елементът не може да се редактира

Свързани страници