Глобалният HTML атрибут class

Опитайте сами »

Дефиниция и използване

Атрибутът class посочва едно или повече имена на класове за даден елемент. Той се използва най-вече за посочване на клас в стилов лист. Той обаче може да се използва и от JavaScript (чрез HTML DOM), за да се правят промени в HTML елементите с определен клас.

Поддръжка от браузърите

Attribute
class Yes Yes Yes Yes Yes

>Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5 атрибутът на класа може да бъде използван във HTML елемент (той ще се валидира върху всеки HTML елемент, но не винаги е полезен).

В HTML 4.01 атрибутът class не може да се използва с: <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, and <title>.

Синтаксис

<element class=“classname„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
classname Задава едно или повече имена на класове за даден елемент. За да зададете няколко класа, разделете имената на класове с интервал, напр. <span class=“left important“>. Това ви позволява да комбинирате няколко CSS класа за един HTML елемент.

Правила за именуване:

  • Трябва да започне с буква А-Z или a-z
  • Могат да бъдат последвани от: букви (A-Za-z), цифри (0-9), тирета („-„), и знака за подчертаване („_“)
Опитайте сами »

Свързани страници