HTML тага textarea

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <textarea> дефинира многоредов контрол на текстовото въвеждане.

Текстовата област може да съдържа неограничен брой знаци, а текстът се изобразява с шрифт с фиксирана ширина (usually Courier).

Размерът на текстовата област може да се определи от атрибутите „cols and rows“ или дори по-добре; чрез CSS свойствата „височина и ширина“.

Поддръжка от браузърите


Element
<textarea> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

HTML5 добави няколко нови атрибут


Атрибути

= New in HTML5.

Attribute Value Description
autofocus autofocus Specifies that a text area should automatically get focus when the page loads
cols number Specifies the visible width of a text area
dirname textareaname.dir Specifies that the text direction of the textarea will be submitted
disabled disabled Specifies that a text area should be disabled
form form_id Specifies one or more forms the text area belongs to
maxlength number Specifies the maximum number of characters allowed in the text area
name text Specifies a name for a text area
placeholder text Specifies a short hint that describes the expected value of a text area
readonly readonly Specifies that a text area should be read-only
required required Specifies that a text area is required/must be filled out
rows number Specifies the visible number of lines in a text area
wrap hard
soft
Specifies how the text in a text area is to be wrapped when submitted in a form

Глобални атрибути

Тагът <textarea> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <textarea> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Стандартни настройки за CSS

Няма.