HTML тага input

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <input> отваря полето за въвеждане, където потребителят може да постави своите данни.

Тагът <input> се поставят във елемента<form> за да анонсират входните контроли, които позволяват на потребителите да въвеждат данни.

Полето за въвеждане може да се различава по много начини, в зависимост от типа на атрибута.

Поддръжка от браузърите

Element
<input> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Бележка: Елементът <input> е празен, съдържа само атрибути.

Съвет: Използвайте елемента <label> за да дефинирате етикети за <input> елементите.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „align“ не се поддържа в HTML5.

В HTML5 тагът <input> а атрибутът type има няколко нови стойности


Разлики между HTML и XHTML

В HTML тагът <input> няма краен маркер.

В XHTML тагът <input> трябва да бъде правилно затворен, по този начин<input />.


Атрибути

= Новото в HTML5.

Атрибути Стойности Описание
accept file_extension
audio/*
video/*
image/*
media_type
Посочва видовете файлове, които сървърът приема (само за type=“file“)
align left
right
top
middle
bottom
Не се поддържа в HTML5.
Задава подравняването на входния образ (само за type=“image“)
alt text Задава алтернативен текст за изображения (само за type=“image“)
autocomplete on
off
Указва дали елементът <input> трябва да има автоматично довършване
autofocus autofocus Указва, че елементът <input> трябва автоматично да се фокусира при зареждането на страницата
checked checked Указва, че елементът <input> трябва да бъде предварително избран, когато страницата се зареди (за type=“checkbox“ или type=“radio“)
dirname inputname.dir Указва, че текстовата посока ще бъде изпратена
disabled disabled Указва, че елементът <input> трябва да бъде деактивиран
form form_id Задава един или повече формуляри, към които принадлежи елементът
formaction URL Посочва URL адреса на файла, който ще обработва входния код при подаване на формуляра (за type = „submit“ и type = „image“)
formenctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Определя как кодовете на формулярите да се кодират, когато се изпращат на сървъра (за type = „submit“ и type = „image“)
formmethod get
post
Определя метода HTTP за изпращане на данни до URL адреса за действие (за type = „submit“ и type = „image“)
formnovalidate formnovalidate Определя, че елементите на формуляра не трябва да бъдат валидирани, когато са изпратени
formtarget _blank
_self
_parent
_top
framename
Посочва къде да се показва полученият отговор след изпращане на формуляра (за type = „submit“ и type = „image“)
height pixels Задава височината на <input> елемент (само за type=“image“)
list datalist_id Отнася се до елементa<datalist> , който съдържа предварително дефинирани опции за елементa <input>
max number
date
Задава максималната стойност на елемента
maxlength number Задава максималния брой допуснати знаци в елемента<input>
min number
date
Задава минимална стойност за елемента
multiple multiple Указва, че даден потребител може да въведе повече от една стойност в елемента <input>
name text Задава името на елемента <input>
pattern regexp Задава регулярен израз, че стойността на елемента <input> е проверена
placeholder text Задава кратък съвет, който описва очакваната стойност на елемента<input>
readonly readonly Указва, че входното поле е само за четене
required required Указва, че трябва да бъде попълнено поле за въвеждане, преди да изпратите формуляра
size number Определя ширината на знака<input> с букви
src URL Посочва URL адреса на изображението, което да се използва като бутон за изпращане (само за type=“image“)
step number Определя интервалите на позволените числа за входното поле
type button
checkbox
color
date
datetime-local
email
file
hidden
image
month
number
password
radio
range
reset
search
submit
tel
text
time
url
week
Задава елемента <input> за да се покаже
value text Задава стойността на елемента <input>
 
width pixels Задава ширината на елемента <input> (само за type=“image“)

Глобални атрибути

Тагът <input> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <input> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Свързани страници

HTML уроци: HTML Елементи

HTML DOM връзки:


Стандартни настройки за CSS

Няма.