HTML тага form

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <form> се използва за създаване на HTML формуляр за да може потребителят да въвежда данни. Елемента <form> може да съдържа един или повече елементи във формуляра:


Поддръжка от браузърите

Element
<form> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

HTML5 добави два нови атрибута: autocomplete и novalidate и премахна атрибута accept.


Разлики между HTML и XHTML

В XHTML името на атрибута е отхвърлено. Вместо това използвайте атрибута global id.


Атрибути

= Новото в HTML5.

Атрибути Стойност Съдържание
accept file_type Не се поддържа в HTML5.
Определя списък с типовете файлове, разделени със запетая, който сървърът приема (те могат да бъдат изпратени чрез качването на файла)
accept-charset character_set Задава кодовете на знаците, които ще се използват за изпращане на формуляра
action URL Посочва къде да се изпратят данните от формуляра когато той бъде изпратен.
autocomplete on
off
Указва дали даден формуляр трябва да се включва или изключва автоматично.
enctype application/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
Задава как кодовете на формулярите трябва да бъдат кодирани при изпращането им на сървъра (само за метода = „post“).
method get
post
Определя метода HTTP, който да се използва при изпращане на данните от формуляра.
name text Посочва името на формуляра.
novalidate novalidate Указва, че формулярът не трябва да се валидира при подаване
target _blank
_self
_parent
_top
Посочва къде да се показва отговорът, получен след изпращане на формуляра.

Глобални атрибути

Тагът <form> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <form> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Опитайте сами »

Свързани страници

HTML уроци: HTML Формуляри за въвеждане


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <form> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »