HTML тага p

Дефиниция и начин на използване

Тагът <p> дефинира параграф.

Браузърите автоматично добавят малко пространство преди и след всеки елемент <p> element. Допустимите граници (Марджини) могат да се променят с CSS (със margin properties).

Поддръжка от браузърите

Element
<p> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „align“ не се поддържа в HTML5.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align left
right
center
justify
Не се поддържа в HTML5.
Указва подравняването на текста в рамките на параграфа

Глобални атрибути

Тагът <br> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <br> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Свързани страници

HTML уроци: HTML Параграфи и текст