HTML тага h1 … h6

Дефиниция и начин на използване

Таговете <h1> до <h6> се използват за дефиниране на HTML заглавия.

<h1> тагът определя най-важната позиция. <h6> определя най-маловажната позиция.

Поддръжка от браузърите

Element
<h1> – <h6> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „align“ не се поддържа в HTML5. Използвайте CSS, за да подравните елементите.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align left
center
right
justify
Not supported in HTML5.
Specifies the alignment of a heading

Глобални атрибути

Тагът <br> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <br> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Свързани страници

HTML уроци: HTML Заглавията от h1 до h6