HTML тага source

Тагът <source> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <source> се използва за задаване на множество медийни ресурси за елементите, като <video>, <audio>, и <picture>. Тагът <source> ви позволява да укажете алтернативни видео и / аудио / изображения, от които браузърът ще може да избира, въз основа на типа на мултимедия, кодека или медийна заявка.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<source> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <source> е нов в HTML5.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
src URL Required when <source> is used in <audio> and <video>. Specifies the URL of the media file
srcset URL Required when <source> is used in <picture>. Specifies the URL of the image to use in different situations
media media_query Accepts any valid media query that would normally be defined in a CSS
sizes   Specifies image sizes for different page layouts
type MIME-type Specifies the MIME-type of the resource

Глобални атрибути

Тагът <source> също така поддържа Глобалните атрибути в HTML.

Event атрибути

The <source> също така поддържа Event атрибутите в HTML.

Още примери

Опитайте сами »

Свързани страници

HTML уроци: HTML5 Video

HTML уроци: HTML5 Audio

HTML DOM връзки: Source Object

Стандартни настройки за CSS

Няма.